Police

Kierownik Zmiany

Dla naszego Klienta, spółki powstałej w związku z budową fabryki będącej jedną z największych inwestycji w regionie - fabryki polipropylenu, poszukujemy osób gotowych wesprzeć ten projekt swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zakres obowiązków

Zadania:

Ponieważ w chwili obecnej rozpoczyna się budowa, zadania te będą inne we wstępnej fazie a inne w fazie po odbiorowej.

ETAP BUDOWY:

 • Opiniowanie rozwiązań technologicznych.
 • Udział w opiniowaniu  P&ID, ISO (izometryki), PLD  z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 • Analiza funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic).
 • Opiniowanie  i  udział w odbiorach systemów.
 • Udział w próbach u producenta krytycznych urządzeń (FAT – Factory Acceptance Test).
 • Udział  w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management).
 • Opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji.
 • Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
 • Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi.
 • Aktywne uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących załogę do samodzielnej obsługi instalacji PP lub PDH oraz poddawanie się między etapowej ocenie kompetencji prowadzonej przez kontraktora EPC.
 • Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team)  pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.
 • Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).

ETAP EKSPLOATACYJNY:

 • Organizowanie i kontrolowanie stanowisk pracy, przygotowywanie frontu robót zgodnie z dokumentacją techniczną, BHP,P.POŻ oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonania powierzonych im zadań.
 • Instruowanie  podległych pracowników o właściwym sposobie obsługi, eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń.
 • Organizacja powierzonego odcinka pracy w sposób zapewniający prawidłowy przebieg pracy ciągów technologicznych i właściwą pracę maszyn i urządzeń
 • Nadzorowanie właściwego i zgodnego z przeznaczeniem stosowania surowców, substancji pomocniczych i mediów energetycznych w przyporządkowanym obszarze działania.
 • Wspieranie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego aparatów i urządzeń instalacji, obiektów budowlanych i terenów Instalacji PDH, przez ich prawidłową eksploatację.
 • Zapewnienie  środków niezbędnych do realizacji powierzonych zadań w tym: narzędzi, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla właściwego utrzymania ruchu i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
 • Przestrzegania instrukcji technologicznych, systematyczne szkolenie w zakresie metod pracy i kontrolę jakości jej wykonania.
 • Informowanie przełożonego o bieżącej realizacji zadań
 • Kontrola pracy sterowniczych w aspekcie utrzymania reżimu technologicznego.
 • Nadzorowanie zgodności przebiegu procesów technologicznych z obowiązującą dokumentacją i przepisami a w szczególności bieżąca analiza pracy poszczególnych węzłów technologicznych, parametrów, czasu pracy, ilości i jakości uzyskiwanego produktu, uzyskiwanych wskaźników zużycia surowców i czynników energetycznych
 • Wstępna klasyfikacja gotowego wyrobu.
 • Zlecanie wykonania dodatkowych analiz laboratoryjnych.
 • Końcowa klasyfikacja gotowego wyrobu.
 • Prowadzenie szkoleń, instruktaży i ćwiczeń praktycznych podległych pracowników oraz okresowe weryfikowanie kompetencji.
 • Nadzór nad prawidłowym poborem próbek kontrolnych do analiz i analizowanie ich wyników.
 • Czynny udział w pracach zespołów typujących instalacje, urządzenia lub obiekty do bieżących, planowanych i prewencyjnych remontów.
 • Zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości w pracy instalacji i urządzeń wymagających interwencji służb utrzymania ruchu
 • Kontrolowanie prac konserwacyjno - remontowych maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów realizowanych przez właściwe służby UCR.
 • Organizowanie  prac brygad produkcyjnych, w zakresie: przygotowania instalacji i urządzeń do remontów, przygotowania do rewizji i przeglądów urządzeń podlegających UDT i TDT, GUM zlokalizowanych na nadzorowanej Instalacji.
Wymagania

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (Inżynieria Procesowe, Technologia Chemiczna, Chemia Polimerów, Chemia Organiczna, Inżynieria Produkcji).
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 – letnie na kierowniczym stanowisku w dziale produkcji, preferowana branża chemiczna, oil&gas-produkcja w trybie ciągłym.
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.
Oferujemy

Oferta:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość uczestnictwa w prestiżowym projekcie będącym jedną z największych inwestycji w regionie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i szereg benefitów pozapłacowych
 • Pracę w zespole ekspertów w wymagającym technicznie środowisku
 • Pomoc przy relokacji
Aplikuj