Polityka Prywatności


Polityka prywatności

Szanowni Państwo, dane osobowe które pozyskujemy poprzez formularze aplikacyjne lub kontaktowe znajdujące się na tej stronie, służą możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia ofert udziału w rekrutacjach prowadzonych przez LSJ HR Group, ofert pracy, doradztwa personalnego, szkolenia specjalistycznego, a cudzoziemcom oferty legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

Szanowna Pani/Panie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy, że na podstawie zawartej umowy - Porozumienia, przetwarzamy Państwa dane osobowe w LSJ HR Group jako Współadministratorzy.

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • firma LSJ HR Group Ireneusz Sozański z siedzibą w Szczecinie 70-644, ul. Celna 1, NIP 858 110 83 40, REGON 320198164, tel. kont. + 48 91 814 5252, e-mail: biuro@lsj.pl i
 • LSJ HR Group Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie 70-412, al. Niepodległości 22, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, pod nr 0000596539, NIP 955 238 60 54, tel. kontaktowy+ 48 91 814 5252, e-mail: biuro@lsj.pl

2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie jednego i drugiego Współadministratora, wysyłając pocztę na nasz adres lub e-mail na adres: iod@lsj.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty udziału w rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 pkt 1 lit. a. RODO; 
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody i zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • udostępnienia Pani/Pana danych naszym Klientom ( Pracodawcom), dla których prowadzimy rekrutacje, na podstawie Pani/Pana zgody; 
 • wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o pracę, pracę tymczasową, zlecenie lub umowy o skierowanie do pracy za granicą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b. RODO;
 • legalizacji pobytu i pracy w Polsce dla osób rekrutowanych z zagranicy, na podstawie Pani/Pana zgody i Ustawy o cudzoziemcach;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach w zakresie spraw kadrowych, finansowo- księgowych i administracyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c. RODO, w tym obowiązków wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.


4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f. RODO jest:

 • przekazywanie danych osobowych pomiędzy Współadministratorami, stronami umowy - Porozumienia;
 • marketing bezpośredni naszych usług w zakresie nowych ofert pracy, szkoleń, doradztwa personalnego i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce;
 • ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, które mogą wyniknąć z zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym Klientom ( Pracodawcom), podwykonawcom na podstawie zawartych z nami umów o współpracy, w tym umów powierzenia, tj. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i rozwój Bazy Danych, podmiotom świadczącym usługi doradztwa personalnego i szkolenia specjalistyczne oraz uprawnionym podmiotom publicznym ( Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy) i podmiotom świadczącym usługi medycyny pracy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

 • dane przekazane nam tylko do określonej rekrutacji, będą niszczone po jej zakończeniu;
 • dane przekazane na podstawie Pani/Pana zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • dane osobowe przetwarzane w ramach zawartych z nami umów, będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Współadministratorów, w tym m.in. związanych z archiwizacją dokumentów pracowniczych i księgowo-podatkowych;
 • dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych usług będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.


7. Uprawnienia wynikające z RODO

 • W każdym czasie ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 • W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W każdej sytuacji, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Z praw tych może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek/żądanie na wyżej podane nasze dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

8. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

 • Podanie danych osobowych w ramach prowadzonych rekrutacji jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało odmową udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podanie danych osobowych w ramach umowy o pracę, pracę tymczasową, zlecenie lub umowy o skierowanie do pracy za granicą jest wymogiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i/lub ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Odmowa podania tych danych osobowych, będzie skutkować odmową zawarcia umowy.


9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Regulamin Strony

1. Współadministratorami niniejszej Strony są firmy: LSJ HR Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Szczecinie Aleja Niepodległości 22, e-mail: biuro@lsj.pl i LSJ HR Group Ireneusz Sozański z siedzibą w Szczecinie ul. Celna 1, e-mail: biuro@lsj.pl [dalej: Usługodawca, LSJ HR Group].

2. Strona jest udostępniona osobom z niej korzystającym [dalej: Użytkownik, Usługobiorca] w celu umożliwienia zapoznania się z usługami świadczonymi przez LSJ HR Group, w tym z prowadzonymi rekrutacjami, ofertami pracy w Polsce i za granicą, zarówno dla obywateli polskich jak i dla cudzoziemców.

3. W celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i świadczenia naszych usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem niniejszej strony możemy przetwarzać następujące dane osobowe: 1) nazwisko i imiona, 2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) adres zameldowania na pobyt stały; 4) adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3); 5) adres elektroniczny, 6) dobrowolnie załączone CV Użytkownika.

4. Dane osobowe oraz inne informacje wprowadzane do formularzy kontaktowych na Stronie mają charakter działania dobrowolnego i są przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika.

5. Zamieszczone na Stronie informacje oraz materiały mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. LSJ HR Group nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych przez Użytkowników na Stronie informacji i materiałów.

7. Do Strony nie zostaną dodane informacje oraz materiały zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony propagujące treści powszechnie uznane za moralnie naganne lub naruszające zasady etyczne.

8. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać na Stronie, są o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości bądź części niniejszej Strony, albo jakichkolwiek informacji i materiałów poprzez wykorzystanie ich na cele inne niż prywatne, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody LSJ HR Group.

9. Informujemy, że Strona może zawierać wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą powstać w związku z korzystaniem ze strony przez Użytkownika.