POLITYKA PRYWATNOŚCI LSJ HR Group Sozański Sp.k. [dalej: LSJ HR Group]

POLITYKA PRYWATNOŚCI LSJ HR Group Sozański Sp.k. [dalej: LSJ HR Group]

 

Szanowni Państwo,

dane osobowe, które pozyskujemy poprzez formularze aplikacyjne lub kontaktowe znajdujące się na tej stronie, służą możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia ofert udziału w rekrutacjach prowadzonych przez LSJ HR Group, ofert pracy, doradztwa personalnego, szkoleń specjalistycznych, a cudzoziemcom również oferty legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

Polityka opisuje, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia powyższych usług poprzez korzystanie z naszej strony [dalej: Strona].  

Strona jest udostępniona osobom z niej korzystającym [dalej: Użytkownik], zarówno dla obywateli polskich jak i dla cudzoziemców.

Szanowna Pani/Panie,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  firma LSJ HR Group Sozański Sp. k. z siedzibą w Szczecinie 70-644, ul. Celna 1, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, pod nr 0000596539, NIP 955 238 60 54, tel. Kontaktowy + 48 91 814 52 52, adres e-mail: biuro@lsj.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie Administratora, wysyłając pocztę na nasz adres lub e-mail na adres: iod@lsj.pl.

Główne cele, podstawy prawne i zakres przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji,  na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w tym zgody na świadczenie naszych usług drogą elektroniczną;

przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym udostępnienia danych naszym Klientom (Pracodawcom), dla których prowadzimy rekrutacje, na podstawie Pani/Pana zgody;

wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie spraw administracyjnych, wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

marketingu naszych usług w zakresie nowych ofert rekrutacyjnych, ofert pracy, doradztwa personalnego i szkoleń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkowników naszego serwisu

dane przekazane nam tylko do określonej rekrutacji, są niszczone po jej zakończeniu;

dane przekazane na podstawie Pani/Pana zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat;

dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych będą przechowywane w terminach wynikających z przedmiotowych przepisów prawa;

dane przetwarzane w celu marketingu naszych usług będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W zakresie wynikającym z przepisów RODO, w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować bezpośrednio w naszej siedzibie w Szczecinie, przesyłając pisemny wniosek pocztą tradycyjną na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres:­­­­­­­­­­ biuro@lsj.pl lub kandydat@lsj.pl. 

Komu możemy udostępniać dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym Klientom (Pracodawcom), podwykonawcom na podstawie zawartych z nami umów o współpracy, w tym umów powierzenia, tj. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradztwa personalnego i szkolenia specjalistyczne oraz uprawnionym podmiotom publicznym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku ustawowego, ale jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem naszej Strony.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

Szanowni Państwo,

LSJ HR Group dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę on-line podczas wizyty na stronie www.lsj.pl.  Aby to osiągnąć, wykorzystujemy pliki cookies osób trzecich w celu uzyskania danych o zachowaniu Użytkownika podczas wizyty na naszej Stronie. Śledzimy też, jak często dany Użytkownik odwiedza naszą Stronę.

Zbierane przez nas informacje są anonimowe i nie umożliwiają zidentyfikowania Użytkownika jako konkretnej osoby, chyba że Użytkownik przekaże nam swoje dane, wypełniając formularz lub korzystając z innej funkcji oferowanej na Stronie.

Na Stronie nie używamy żadnych plików cookies o niepożądanym charakterze w celu zbierania danych osobowych. Używamy standardowych plików cookies podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics, aby móc śledzić zachowania Użytkowników on-line oraz pozyskać zagregowane informacje statystyczne. W tym celu:

  a) śledzimy liczbę odwiedzin Strony, informacje o stronie internetowej, którą Użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą Stronę, oraz informacje o stronie internetowej, którą Użytkownik odwiedził po opuszczeniu naszej Strony;

  b) plik cookie jest przechowywany na urządzeniu Użytkownika przez okres nie dłuższy niż dwa lata liczone od ostatnich odwiedzin Strony. W tym celu wykorzystuje się adres IP Użytkownika. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka użytkownika przechowuje na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze Strony. Pozwala to śledzić, czy dany użytkownik ponownie odwiedza naszą Stronę.

Podczas pierwszych odwiedzin Strony, wyświetli się Państwu baner informujący o wykorzystywaniu plików cookies oraz link do niniejszej Polityki, a także przypomnienie, iż korzystając z naszej strony, akceptują Państwo zainstalowanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie).

Jeśli ustawienia przeglądarki nie zostały przez Państwa zmienione w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookies, to nasz system umieści plik (cookie) podczas każdej wizyty na Stronie.

Mają Państwo możliwość odrzucenia plików cookies przez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Spowoduje to usunięcie wszystkich szczegółów z pliku cookie. Jeśli jednak zdecydują się Państwo zmienić ustawienia w ten sposób, możecie utracić możliwość dostępu do niektórych części naszej Strony, jak i możliwość korzystania z określonych funkcji.

Strona może zawierać linki pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z linku do strony internetowej podmiotu trzeciego, to warto pamiętać, że strona ta ma własną politykę prywatności i politykę dotyczącą cookies, za co LSJ HR Group nie ponosi odpowiedzialności.

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać, a w związku z tym wszelkie istotne zmiany będą publikowane na Stronie www.lsj.pl.

REGULAMIN STRONY

Szanowni Państwo,

Administratorem niniejszej Strony jest firma LSJ HR Group Sozański Sp. k. z siedzibą 70-644 Szczecin, ul. Celna 1, tel. kontaktowy + 48 91 814 52 52, e-mail: biuro@lsj.pl.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i świadczenia naszych usług za pośrednictwem niniejszej Strony, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  a) nazwisko i imiona,

  b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  c) adres zameldowania na pobyt stały;

  d) adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3);

  e) adres elektroniczny,

  f) dobrowolnie załączone CV Użytkownika.

Dane osobowe oraz inne informacje wprowadzane do formularzy kontaktowych na Stronie mają charakter działania dobrowolnego i są przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika.

Zamieszczone na naszej Stronie informacje oraz materiały mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

LSJ HR Group nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych przez Użytkowników na tej Stronie informacji i materiałów.

Do Strony nie zostaną dodane informacje oraz materiały zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony propagujące treści powszechnie uznane za moralnie naganne lub naruszające zasady etyczne.

Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać na Stronie, są chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości bądź części niniejszej Strony, lub jakichkolwiek informacji i materiałów poprzez wykorzystanie ich na cele inne niż prywatne,  jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody LSJ HR Group.

Informujemy, że Strona może zawierać wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy – Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika.