Przetwarzanie danych osobowych uczestnika ankiety

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA ANKIETY
„Szkolenia i rozwój – raport stanu szczecińskich przedsiębiorstw”

Szanowna Pani/Panie
Informacje które pozyskujemy poprzez przesłany link, służą możliwości przeprowadzenia ankiety przez LSJ HR Group Sozański Sp.k. na temat:  „Szkolenia i rozwój – raport stanu szczecińskich przedsiębiorstw”.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  firma LSJ HR Group Sozański Sp. k. z siedzibą w Szczecinie 70-644, ul. Celna 1, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, pod
nr 0000596539, NIP 955 238 60 54, tel. kontaktowy + 48 91 814 52 52, adres e-mail: biuro@lsj.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie Administratora, wysyłając pocztę na nasz adres lub e-mail na adres: iod@lsj.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. przeprowadzenia ankiety z Pani/Pana udziałem,  na podstawie dobrowolnej i udokumentowanej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ( „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”) ;
2. przesłania Raportu z przeprowadzonego badania  na Pani/Pana adres e-mail, na podstawie udokumentowanej Pani/Pana zgody.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe Uczestników ankiety

Dane osobowe przekazane na podstawie Pani/Pana zgody na ich wykorzystanie w ramach udziału w ankiecie, będą przechowywane przez okres 1 roku lub do czasu wycofania zgody.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. W zakresie wynikającym z przepisów RODO, w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
2. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.
4. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować bezpośrednio w naszej siedzibie w Szczecinie, przesyłając pisemny wniosek pocztą tradycyjną na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres: biuro@lsj.pl lub iod@lsj.pl

Komu możemy udostępniać dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą  udostępniane naszym podwykonawcom na podstawie zawartych z nami umów powierzenia, tj. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i uprawnionym podmiotom publicznym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym udział Pani/Pana w naszej ankiecie i otrzymanie Raportu z przeprowadzonego badania.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.